Vedtægter

§ 1

Foreningen er en lokalforening af ” Danmarks Kaninavlerforening”

Dens hjemsted og værneting er:Slagelse Komune

§ 2

Lokalforeningens formål er at fremme interessen for kaniner i på Midt og Vestsjælland.

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner.

Lokalforeningerne kan optage støttemedlemmer (sponsor). Lokalforeningen fastsætter og opkræver selv deres kontingent (sponsorstøtte).

§ 4

Optagelse kan ske gennem lokalforeningen eller gennem hovedkontoret for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på Danmarks Kanin-avlerforenings repræsentantskabsmøde.

Lokalforeningens bestyrelse kan, med ansvar overfor generalforsamlingen, udnævne medlemmer, der har udført en ekstraordinær virksomhed for foreningen, til æresmedlem. Lokalforeningen betaler kontingentet.

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år jf. Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker gennem “Tidsskrift for Kaninavl ” eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse.

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Valg af repræsentant (er) og suppleant (er) til repræsentantskabsmødet

9. Eventuelt.

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemme-berettigede medlemmer.

Skriftlig afstemning foretages ved alle valg. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de meddele hvad der ønskes behandlet. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær generalforsamling.

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe dispositioner på lokalforeningens vegne. Under ansvar overfor bestyrelsen tegnes lokalforeningen af formanden. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

§ 11

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder påkrævet.

§ 12

Udelukkelse af foreningen kan ske ved en bestyrelsesbeslutning herom. Samtidig med udelukkelsen skal dette meddeles hovedbestyrelsen, med begrundelse. Afgørelsen kan dog, af den pågældende person, indankes for lokalforeningens generalforsamling og evt. hovedbestyrelse.

§ 13

Lokalforeningens regnskab kan, af Danmarks Kaninavlerforenings hoved-bestyrelse, forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

§ 14

Foreningens medlemmer er i øvrigt underkastet “Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter”. Lokalforeningens vedtægter må på intet punkt være i strid med

”Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter”.

§ 15

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for Danmarks Kaninavlerforening ret til at overvære alle lokalforeningers møder og tage ordet, dog uden stemmeret.

§ 16

Lokalforeningerne kan optage ungdomsmedlemmer i alderen fra 0-17 år.

Disse har stemmeret i lokalforeningerne, fra de er fyldt 15 år.

Der henvises til “Vedtægter for ungdomsmedlemmer” under Danmarks Kanin-avlerforening.